TITLE

DESCRIPTION

Els nens i nenes d’avui dia han estat en contacte amb les tecnologies des dels primers estadis de la seva infantesa, són el que s’anomena nadius digitals. És responsabilitat nostra donar-los una educació més rica i creativa i una alfabetització basada en la tecnologia.

La introducció de les TICC en els processos educatius i formatius aporta molts beneficis a l’educació de l’alumnat oferint un ampli ventall de  possibilitats en el nostre model pedagògic que es fa palès en l’enfocament de les classes i la metodologia.

Hem treballat a fons per incorporar les millors eines tecnològiques a la nostra escola sabedors de que la formació dels nostres alumnes és la pedra angular per al seu futur la qual cosa ha acabat consolidant un profund canvi  educatiu a la nostra escola en aquest àmbit.

Amb el suport de les TICC els docents no només som transmissors de coneixements, sinó que actuem com a guies i facilitadors del procés d’aprenentatge, d’aquesta manera l’alumnat realitza majors esforços cognitius i són capaços de gestionar el seu propi procés d’aprenentatge i d’autoavaluar-se esdevenint més responsable i autònoms.

Amb aquest projecte integrem les tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixment  amb la filosofia metodològica que aprendre mitjançant l’ordinador no és només un canvi de suport material sinó que és una forma nova de treballar i d’incorporar els continguts per assimilar el seu aprenentatge amb noves eines i nous recursos. L’escola digital no substitueix els valors fonamentals d’una bona educació en el procés educatiu: la voluntat d’aprendre, l’esforç, els respectes pels altres, … sinó que ens dóna un valor afegit en la formació dels nostres alumnes:

– ens fa millorar l’ensenyamentaprenentatge;
– aporta més motivació i aprofundiment en l’estudi;
– permet al nostre alumnat un millor assoliment de competències bàsiques;
– crea més interacció entre els alumnes i els professors;
– l’ensenyament estarà més vinculat amb el món real.

Implementen les tablets a l’escola per la seva idoneïtat i gran utilitat per a treballar continguts i aprenentatges que formen part de la programació curricular. Estem en un moment molt interessant de l’evolució tecnològica educativa i volem treure-hi el màxim aprofitament.

Plantegem la implantació de les tablets i de les aplicacions educatives com un recurs educatiu més, que no vol competir, sinó complementar-se, amb la resta de recursos educatius que tenim a l’escola. Les aplicacions també permeten personalitzar el nivell de dificultat al nivell d’aprenentatge de cada alumne, de manera que fent la mateixa activitat tots els alumnes poden participar-hi en base al seu nivell.

Els alumnes amb les tablets i les aplicacions educatives juguen i aprenen a la vegada, com ho fan també amb altres materials didàctics i jocs; l’ús de les tablets a l’aula no posa en risc els coneixements, sinó que en moltes  ocasions els potencia. L’experiència d’aprendre a través de les tablets i les aplicacions educatives és molt positiva: augment de la motivació, hi ha un millor aprofitament del temps, i es produeixen millores en els aprenentatges.

Les diverses àrees multimèdia impartides des de P-3  familiaritzen al nostre alumnat amb aquesta tecnología i  entre els possibles avantatges d’aquesta tecnologia a l’aula destaquem:

– Prioritzar la competència bàsica “Tractament de la informació i competència digital”.

– Adquirir destreses en l’ús dels programes.

– Treballar continguts de manera innovadora.

– Fomentar la participació dels alumnes en classe.

– Mantenir el nivell de l’alumne i el seu interès per seguir els continguts.

– Afavorir el pensament crític i la seva creativitat.

– Descobrir i participar en la construcció del seu coneixement.

interactuar