TITLE

DESCRIPTION

El nostre objectiu  és el reconeixement d’aquestes diferències i la construcció de l’aula com a comunitat d’aprenentatge perquè es treballi de forma que cada persona se senti recolzada, compresa i atesa segons les seves necessitats educatives i, alhora, participi i col·labori amb les necessitats dels altres, en la mesura en què pugui.

La funció del departament psicopedagògic dins l’escola consisteix en oferir atenció individualitzada a aquells nens que presentin necessitats educatives diverses, ja sigui per aparèixer dificultats en l’adquisició dels aprenentatges curriculars o bé per dificultats maduratives.

Cal recordar que en els problemes d’aprenentatge escolar dels nens hi incideixen diversos factors, ja siguin de tipus emocional, actitudinal o maduratius.

El Departament Psicopedagògic   en un context de cooperació i coordinació amb el tutor, explora les àrees on l’alumne presenta dificultats, valorant el què li costa assolir (lecto-escriptura, raonament, tècniques d’estudi, etc.) i a partir de les dades s’intervé en els processos bàsics que cal reforçar per fer que l’alumne millori les àrees desfavorides.

at_psicopedagogica

ampa

L’ambient familiar influeix positivament en el rendiment escolar es manifesta en l’atenció als fills: recolzar-los en el desenvolupament emocional, en l’adquisició de valors, educar-los de forma coherent i mantenir una relació harmònica entre els membres de la família.

Psicopedagogica1Considerem prioritària i clau la detecció primerenca de les necessitats que presenti cada cas per al seu diagnòstic i la intervenció tot contemplant també l’atenció fora del centre, a través del tractament amb especialistes, coordinats amb els professors del centre.