TITLE

DESCRIPTION

L’etapa entre els tres i els sis anys és la més rica en quantitat i complexitat d’aprenentatge per la qual cosa comptem amb una xarxa d’atenció primerenca que abasta tots els àmbits formatius.

La nostra proposta pedagógica per a aquesta etapa s’ha dissenyat des d’un enfocament obert, globalitzador, significatiu i flexible.

El treball per projectes  afavoreix la globalització i la interdisciplinarietat dels aprenentatges vertebrats des d’un treball col·lectiu amb el grup classe.

Ensenyem als més petits a respectar l’entorn, a resoldre conflictes amb el diàleg i a un intercanvi continu amb el món i la cultura;

Assentem les bases per al desenvolupament personal i social dels nens i nenes a la vegada que integren els aprenentatges que estan en la base d’aconseguir les competències bàsiques;

Personalitzem el procés d’aprenentatge per treballar els hàbits personals, socials i de treball que afavoreixen el creixement de l’infant.

Promovem els racons de treball i joc per promoure els aprenentatges partint de la manipulació i sent l’alumne objecte actiu en la construcció del seu propi coneixement.

Els racons de treball i joc potencien l’autonomia, l’espontaneïtat, l’experimentació i la recerca. Els infants escullen un dels racons a partir del qual, a través del joc simbòlic i del desenvolupament de les activitats programades, s’aconsegueix potenciar l’expressió oral, facilitar la interacció entre els infants i estimular la seva creativitat.

Els continguts educatius d’aquesta etapa s’organitzen en àrees corresponents a àmbits propis de l’experiència i del desenvolupament infantil i es conceben amb un criteri de globalitat i de mútua dependència desenvolupant-se mitjançant la realització d’activitats globalitzades i significatives.

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació constitueixen un recurs didàctic ineludible en tota l’etapa. 

– aprenen els comportaments i valors,

– aprenen i incorporen els hàbits d’autonomia,

– aprenen a fer servir útils, instruments i tecnologies,

– aprenen a distingir la realitat de la ficció,

– aprenen a desenvolupar estratègies i recursos,

– aprenen les activitats acadèmiques més complexes, com són llegir i escriure.

Blocs de l'etapa

Recursos TIC

La integració de la llengua anglesa en l’etapa d’infantil es promou amb força a la nostra escola.

Els infants desenvolupen  l’aprenentatge d’aquesta llengua des de les Àrees Complementàries on establim espais comunicatius en anglès per tal que els infants assumeixin aquesta llengua com una forma més de comunicar-se a través de diferents històries, jocs, dramatitzacions i cançons.

Fomentem la integració de la llengua anglesa en la vida escolar amb la finalitat que l’alumnat desenvolupi la comprensió oral -tot entenent instruccions bàsiques-  el vocabulari i les estructures senzilles associades a un context.

Realitzem l’activitat “Apadrinament Lector” que abasta dos objectius prioritaris: aprendre a llegir i alhora encomanar el gust per la lectura. L’apadrinament és un treball cooperatiu que ens ajuda a assolir importants objectius des de la millora de la competència lectora dels alumnes i el gaudi per la lectura fins al foment  de la convivència i la cooperació entre els cicles que educa en la responsabilitat i el compromís.

Comencem a treballar amb les bee-bot mostrant la seqüenciació de les activitats amb un primer contacte amb l’abella .

El treball d’aspectes de robòtica amb l’ajuda d’unes petites abelles anomenades Bee-bots ajuden a que els nostres alumnes treballin en equip, siguin creatius tot fomentant el raonament lògic i l’estructura el pensament.

El treball de les matemàtiques de manera competencial i manipulativa fan que el coneixement matemàtic es recolzi sobre relacions construïdes per cada alumne/a amb l’entorn i amb els objectes, i que el permeti anar accedint cada vegada a una complexitat superior.

La formació humana és una part essencial en el nostre projecte educatiu i en aquesta etapa la treballem principalment a través de la reflexió i el diàleg.

Potenciem la comunicació aplicant estratègies de pensament on es treballen valors, actituds i normes.

Treballem per afavorir l’autonomia, la iniciativa, l’activitat, la responsabilitat, la socialització i la individualitat de cada infant amb estratègies i activitats potenciadores i motivadores.

Etapa per a l’observació i l’exploració de l’entorn immediat, natural i físic, tot potenciant una actitud de curiositat, de respecte i de participació, per anar, gradualment, participant en activitats socials i culturals.

Ponteciem la habilitat per distingir, utilitzar i classificar animals i plantes per tal de desenvolupar la sensibilitat vers la natura i el medi ambient.