TITLE

DESCRIPTION

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

Tot això es manifesta a través d’una responsabilitat compartida i d’una acció educativa en la qual:

  • l’alumne és el centre de la comunitat educativa.
  • el professorat és el fil conductor de la comunitat educativa.
  • les famílies participen activament en la vida de l’escola.

Projectem per al nostre alumnat un entorn privilegiat per a l’aprenentatge i per a l’adquisició de possibilitats en la seva formació integral on entren en valor el desenvolupament de les seves habilitats socials i la seva preparació acadèmica.

Els professionals de la nostra escola, davant d’un panorama de canvi educatiu enfocat a les noves demandes del s. XXI, posem totes les energies i professionalitat en treballar per afrontar els múltiples i variats reptes que es plantegen tenint un propòsit pedagògic i uns VALORS que marquen les decisions i accions del nostre dia a dia. En la nostra tasca es conjuguen la creativitat, la col·laboració, els valors, les emocions i l’entusiame.

El nostre Projecte Pedagògic està fonamentat en una formació acadèmica completa i de qualitat, que va acompanyada d’un creixement personal basat en els valors que vertebren l’escola.

Treballem per ajudar els nostres alumnes a:

  • Ser persones amb valors.
  • Ser capaços d’afrontar els reptes professionals i socials de la societat del s.XXI.
  • Viure la seva vida en plenitud.

El nostre treball diari per aconseguir-ho, està vertebrat per:

  • El compromís.
  • La rigorositat.
  • La innovació.

Destaquem en el nostre Projecte Educatiu l’aplicació de diverses metodologies per a un aprenentatge actiu que posa èmfasi tant en els continguts com en els processos de pensament a través dels quals els alumnes aprenen aquests continguts: comparant i contrastant, analitzant les parts i el tot, presa de decisions o anàlisi de la informació.

Resaltem la importància del treball competencial per projectes sense eliminar les àrees a fi de plantejar objectius que es treballen en projectes col·laboratius on es potencia la creativitat, la col·laboració, els valors, les emocions i l’entusiasme per l’aprenentatge.

competencial
Documents vigents portada