TITLE

DESCRIPTION

Inici d’una etapa de formació integral, d’aprenentatges imprescindibles, de vincles, de fonaments i d’arrels que els permetran aplicar els sabers adquirits per incorporar-se a la vida adulta i aconseguir la realització personal.

L’alumnat aquireix al llarg de l’educació secundària una progressiva i sòlida competència en diferents àmbits: coneixements, habilitats i hàbits d’estudi.

En aquesta etapa els nois i noies requereixen més dedicació a les tasques escolars i, en  aquest esforç, l’equip de professors els guia fins al desenvolupament progressiu  que els condueix a l’autoexigència en el procés d’aprenentatge.

–  Promovem la  formació humana i la formació en valors.

–  Treballem en equip.

–  Fomentem el respecte i el diàleg.

–  Adquirim coneixements sabent que aprendre és comprendre i obrir-se al món.

–  Atenem la diversitat per aprendre a conviure respectant els altres.

En acabar l’etapa cada alumne ha d’assolir una bona competència social i emocional i en aquest procés es troba acompanyat pel seu Tutor/a i per l’Equip Docent de l’etapa tot atenent a la diversitat.

Des de l’escola hem posat l’accent en formar persones:

– autònomes i emprenendores,

– compromeses i amb capacitat de conduir la pròpia vida,

– flexibles i obertes al canvi,

– capacitades per treballar col.laborativament i en xarxa,

– multilíngües i multiculturals,

– competents, digitals, aprenents permanents, …

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques tot tenint en compte que cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències.

Dins d’aquest assoliment de les competències prioritzem la participació activa de l’alumnat en la dinàmica del centre i en el propi procés d’aprenentatge; la complementació del treball individual i el treball cooperatiu.

Per altra banda destaquem en aquesta etapa un procés intraactiu , d’estructuració, de configuració, de formació pròpia, de conscienciació, de responsabilització i d’autoguiatge; es tracta d’una acció encaminada al desenvolupament o perfeccionament personal. 

En el procés d’ensenyament-aprenentatge facilitem l’adquisició d’estratègies, de tècniques i d’hàbits d’estudi que permeten els nostres alumnes atènyer uns coneixements de manera integrada, aprendre a pensar i aprendre a aprendre.

Es potencia la iniciativa, la curiositat i la creativitat per tal que els nostres nois i noies extreguin tot el seu potencial.

Els recursos digitals formen part intrínseca dels dia a dia de l’alumnat i s’integren a l’aula per afavorir l’assoliment dels aprenentatges formulats.

Els treballs de fi de curs basats en un projecte globalitzat potencien les fortaleses i les diverses intel.ligències facilitant l’aprenentatge i oferint el màxim de possibilitats.