TITLE

DESCRIPTION

Tenint en compte que l’aprenentatge de llengües estrangeres és essencial en una societat com la nostra, considerem necessari potenciar l’ús comunicatiu de les llengues estrangeres (anglès i francés) i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement. 

Com a escola multilingüe l’alumnat aprèn una segona llengua estrangera amb la incorporació del francès a partir de 5è de primària. Adquireixen un valor afegit que obre els seus horitzons personals i professionals en un món progressivament més internacional, multicultural y multilingüe. A més a més, l’anglès segueix tenint molta importància en totes les etapes educatives, així com també seguim posant èmfasi a la llengua catalana i castellana amb els relats creatius.

Posem èmfasi en el domini de l’anglès, un dels factors d’accés a millors oportunitats en un món globalitzat com el que vivim.  Aquesta llengua s’ha convertit en un idioma universal per accedir a la tecnologia, a la ciència  i a la comunicació entre persones de diferents nacionalitats. Emprenem el seu ensenyament des d’I-3 i així el nostre alumnat adquireix  un nivell de suficiència que els permet comunicar-se en aquest idioma en acabar l’escolarització. Ho treballem amb l’English Tales, Science, Let’s play and act, Active English i English Culture.