TITLE

DESCRIPTION

Activitats i iniciatives  que desenvolupem i incorporem, en horari lectiu no curricular, com a línies d’actuació prioritàries del nostre projecte educatiu.

La nostra aposta vol fer un pas més enllà en la millora de l’educació amb metodologies que desperten el plaer pel coneixement, per la recerca i l’experimentació i per l’expressió creativa.

El paper de les TIC és molt important en el nostre projecte i  incloem aquestes tecnologies perquè realment condueixen a millorar els aprenentatges dels estudiants i els metodes d’ensenyament.  Mitjançant la seva integració destaquem l’impacte significatiu i positiu en el rendiment del nostre alumnat especialment en termes de coneixement, comprensió i habilitat pràctica.

L‘educació emocional constitueix un altre eix de formació fort a la nostra escola.  Els aspectes emocionals juguen un paper molt important a la vida i a la formació de la personalitat. El nostre programa de educació emocional  té com a objectiu afavorir el desenvolupament integral dels nens i nenes partint d’un treball eminentement pràctic: conciència emocional, regulació emocional, autoestima, habilitats socio-emocionals i habilitats de vida. Incorporem la pràctica del ioga,  aquesta activitat  capacita l’alumnat per mantenir la ment present i enfocada totalment en l’activitat que estem desenvolupant, en les postures del Asana, que armonitzen el treball del cos amb les emocions i la ment.

Posem èmfasi en el domini de l’anglès, un dels factors de accés a millors oportunitats en un món globalitzat com el que vivim.  Aquesta llengua s’ha convertit en un idioma universal per accedir a la tecnologia, a la ciència  i a la comunicació entre persones de diferents nacionalitats. Emprenem el seu ensenyament des de P-3 i així els nostre alumnat adquireix  un nivell de suficiència que els permet comunicar-se en aquest idioma en acabar l’escolarització.

Com a escola multilingüe l’alumnat aprèn una segona llengua estrangera amb la incorporació del francès a partir de 5è. de primària. Adquireixen un valor afegit que obre els seus horitzons personals i professionals en un món progressivament més internacional, multicultural y multilingüe.

Desenvolupem de manera molt pràctica i didàctica habilitats motores i cognitives pròpies de l’àmbit científic en la àrea Learning by doing que abasta la robòtica, l’hort escolar i el laboratori.

Destaquem l’educació connectada i els aprenentatges en xarxa que generen una nova forma d’educar, d’aprendre i de desenvolupar projectes.

Active English

Matèria que permet a l'alumnat vivenciar la llengua anglesa des d'un enfocament no lingüístic com una eina de comunicació real partint d'un enfocament totalment competencial. Adreçat a l'alumnat de l'etapa de secundària.

Educació Emocional

Treballem la Intel·ligència emocional com la capacitat per identificar les pròpies emocions i les dels altres, usar-les per facilitar el pensament, comprendre la complexitat de les emocions i regular-les de manera apropiada L'alumnat adquireix un millor coneixement de les pròpies emocions i identifica les emocions dels altres tot arribant a adquirir l’habilitat de generar emocions positives. Adreçada a l'alumnat de l'etapa d'infantil i els cicles inicial i mitjà de primària.

English Society and Culture

Matèria que permet a l'alumnat endinsar-se en la llengua anglesa des d'un enfocament no lingüístic sinó com una eina de comunicació real donant-li un enfocament totalment competencial que apropa als nois i noies a la cultura anglesa. Adreçat a l'alumnat de l'etapa de secundària.

English Tales

La llengua anglesa, com a segona llengua s'adquireix d'una forma semblant a la llengua materna per tant aprofitem aquest procés natural en el qual el nen comprèn el que se li comunica sense necessitat de traducció. Mitjançant activitats molt motivadores es sumergeixen en un món nou. Adreçada a l'alumnat de l'etapa d'infantil.

Fes clic i aprèn

L’activitat té com a objectiu capacitar l’alumne en les tecnologies de la informació i la comunicació i familiaritzar l’alumnat en l’ús de l’ordinador i del software adient per a cada nivell educatiu.

Francès -2a. llengua estrangera-

La introducció de la nova llengua estrangera francès, al Cicle Superior de primària, pretén ser una base dels aspectes lingüístics i culturals francòfons que s'ampliaran durant la etapa d'ESO. Incrementar el coneixement de llengües estrangeres és un compromís ferm del nostre projecte educatiu. Adreçat a 5è. i 6è. de primària.

Ioga

Dins del treball que duem a terme amb l'alumnat en Intel·ligència Emocional incorporem el ioga per la capacitat que té en el perfeccionament de l'ésser humà en els seus diferents nivells físic, vital, mental, emocional, psíquic i espiritual. El consiederem una molt bona aportació a la dimensió educativa pel que aporta a l'equilibri i harmonització del cos, la ment i les emocions. Adreçada a l'alumnat dels cicles mitjà i superior de primària.

Learning by doing: l’hort escolar

Considerant l'hort com a eix transversal, es treballen múltiples disciplines del currículum des d'una perspectiva significativa i competencial. Adreçada a l'alumnat dels CI i CM de primària.

Learning by doing: robòtica

A través de l'ús i la construcció de robots com a fil conductor transversal, es pretén desenvolupar de manera molt pràctica i didàctica habilitats motores i cognitives pròpies de l'àmbit científic a la vegada que es desenvolupen habilitats socials i de treball cooperatiu. Adreçada a l'alumnat de CI i CM de primària

Learnint by doing: Lab

El laboratori escolar facilita a l'alumne posar en pràctica coneixements teòrics tot seguint el procés científic. Adreçat a l'alumnat dels cicles inicial i mitjà de primària.

Natació

Activitat que promou en l'alumnat l'adaptació i el domini del medi aquàtic tot aprenent els desplaçaments bàsics. Adreçada als alumnes d'infantil i del cicle inicial de Primària

One, two, three… English

Donada la importància que té la llengua anglesa en el món actual i la facilitat que tenen els alumnes d'edats primerenques a adquirir una llengua, optem per introduir el seu aprenentatge a l'educació infantil, des de P-3 amb 2 hores setmanals.

Portfoli Digital

Concebim la creació d'un PLE per part de l'alumnat per introduir innovació en la metodología educativa i així promoure l'autoaprenentatge mitjançant la utilizació de recursos web. En el portfoli digital hi ha una participación activa dels alumnes sent capaços de construir el seu propi coneixement i compartir-lo. Adreçat a l'alumnat del cicle superior de primària.

Science

Es reforça l'aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant projectes individuals i grupals on l'anglès s'utilitza sempre com a llengua vehicular. Adreçada a l'alumnat de l'etapa de primària.

Taller de l’Art

Aquesta activitat fomenta i estimula la creativitat a través d'activitats artístiques com a mitja d'expressió per a desenvolupar la l'espontaneïtat i la personalitat creativa. També propicia el desenvolumpament de la capacitat d'autorreflexió sobre els propis processos de treball.

Taller Multimèdia

L’activitat gira entorn a a tres àmbits : alfabetització tecnològica, instruments de treball intel·lectual i eina de comunicació. Les tasques més rellevants es basen en l’ensenyament centrat en tècniques de treball en grup per projectes. Per aconseguir-ho l’alumnat segueix un procés a través de varies fases i amb un ampli ventall d’activitats: llegir, comprendre, sintetitzar informació seleccionada d’Internet i ...