PUBLIactiva

En aquest espai publiquem els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius  i fem públiques les informacions del nostre centre educatiu en compliment de la política de transparència i accés a la informació pública aprovada pel Departament d’Educació que es regula a la Llei 19/2014 d’accés a la informació i la Instrucció 2/2019 de 25 de febrer per a la tramitació de les sol.licituds de dret d’accés a la informació pública.

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics i els principis organitzatius.

La carta de Compromís Educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies.

Aprovades per Consell Escolar per aquest any 2022/2023

L’article 30.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, exposa que tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre. En aquest sentit, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que tots els centres han d’elaborar un pla de convivència en el marc del seu projecte educatiu.

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius en el marc del projecte educatiu de centre, determina que els centres educatius del servei d’educació de Catalunya han de tenir implementat el projecte de convivència en el marc del seu projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a partir de la data de publicació.

L’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació, dóna resposta al Decret 119/2015 i planteja una avaluació de caire competencial que permet als alumnes i als mestres identificar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-los.

L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural.

transparenci

Organització, gestió, transparència

Us recordem que les sol.licituds d’informació sobre aspectes d’interès individual que afectin als resultats acadèmics s’han de realitzar per escrit i presentar-les de forma presencial amb la identificació de la persona sol.licitant.