Documents vigents

En aquest espai publiquem els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius  i fem públiques les informacions del nostre centre educatiu en compliment de la política de transparència i accés a la informació pública aprovada pel Departament d’Educació que es regula a la Llei 19/2014 d’accés a la informació i la Instrucció 2/2019 de 25 de febrer per a la tramitació de les sol.licituds de dret d’accés a la informació pública.

Organització, gestió, transparència

transparenci

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

La Normativa d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) és un document per regular la vida interna del centre així com per establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

La Llei de Transparència és un principi d’actuació de l’Administració pública en virtut del qual l’Administració ha de difondre o permetre l’accés a la informació pública, és a dir, a les dades i documents en mans de l’Administració perquè els ciutadans puguin conèixer i avaluar l’exercici de les potestats i polítiques públiques.

La carta de Compromís Educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies.

Aprovades per Consell Escolar per aquest any 2023/2024

El Pla de Convivència del Centre (PCC) és un instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar els alumnes i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.