Una escola basada en els quatre pilars de l’educació: aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a fer i aprendre a conéixer i  que té una cura especial de l’educació socio-emocional (autoestima, gestió d’emocions, empatia i resolució de conflictes) on hi ha reflexió i un treball dut a terme amb continuïtat.

– Acollidora i preparada per fomentar la convivència de l’alumnat on els valors democràtics i humans s’aprenen a partir de l’experiència del dia a dia.

– Oberta i compromesa amb l’entorn, la comunitat, el barri, la ciutat, el país i el món.

– Implicada amb el medi ambient i la salut.

– Compartida amb tota la societat, on els pares i mares s’impliquen realment en la formació dels seus fills, en un marc que afavoreix la participació.

Informació de normativa salut i autoritzacions. Qualsevol règim o dieta prescriptiva ha d’anar acompanyada d’un certificat mèdic de l’especialista.

Us recordem que la recollida dels nens i nenes només la podrà fer la mare, el pare, el tutor/a legal o una persona autoritzada per escrit  i a continuació disposeu d’un model d’autorització.

L’alumnat que marxa sol cap a casa haurà de dur complimentada l’autoritzacio per marxar sol.

Autorització per realitzar activitats fora del centre.

L’hora d’entrada és a les 8.30h del matí per a l’alumnat de secundària i  a les 9.00h del matí per a les etapes d’infantil i primària;  el Centre obrirà les portes 5 minuts abans. Per a les famílies que ho necessitin hi ha un servei d’acollida de 8.00 a 9.00 h.

Podeu consultar la informació a continuació. Us demanem la màxima puntualitat.

L’horari de l’espai migdia és de 13.00h a 15.00h i inclou esbarjo, dinar i tallers.

Autorització per participar en les activitats extraescolars començaran el dia 1 d’octubre

Coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administra, a través dels equips d’atenció primària, les vacunes als alumnes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent (Ordre SLT/236/2019, de 19 de desembre, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques).

Per mitjà de l’ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març, ha quedat establert el calendari escolar del curs 2019-2020.

Registre número d’alumnes a cada etapa educativa.

La venda de llibres es durà a terme a l’escola. Recordeu que les famílies que teniu signada l’adquisició de llibres a l’escola, rebreu en el rebut del mes de setembre el cobrament de la diferència del cost dels llibres, tenint en compte el curs al qual assisteix el vostre fill/filla.

Convocatòries de reunions d’inici de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.

La finalitat de les activitats complementàries és la millora del nivell educatiu del nostre alumnat treballant aspectes que no figuren expressament inclosos en els plans i programes oficials curriculars.

Aprovades per Consell Escolar

Equipament esportiu de l’escola per a les activitats esportives escolars a partir del curs de P-3. És obligatori dur totes les peces marcades.

Les activitats extraescolars començaran el dia 1 d’octubre

Circular informativa referent a les condicions d’aparcament pàrking SABA de la Rambla per a les famílies de l’escola per a aquest curs 2020-2021

Educació, compromís, participació, diàleg ...

PARTICIPACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA

Durant l’escolarització dels vostres fills/es, la família i el centre compartim el dret i el deure de la seva educació per la qual cosa el compromís entre ambdues parts és fonamental per al seu èxit escolar.

Els vostres fills/es van assolint els objectius escolars de forma cada vegada més autonoma i responsable al llarg dels diferents cursos i etapes.  En aquest procès requereixen de seguiment i companyament escolar a casa que heu d’anar adaptant a les edats i a les necessitats de cada moment. Aquest seguiment us ajudarà a conèxier les intel·ligències més desenvolupades del vostre fill/a, i el podreu orientar al llarg de tot el seu procés formatiu.

familia-escola

La coordinació entre la família i l’escola és del tot necessària per mantenir una coherència educativa entre el que els vostres fills/es fan al centre i el que feu a casa.

3a