PLA d'ORGANITZACIÓ

Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per l’Administració i té per objectiu buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les
persones a la nostra escola i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.

Pla d’organització per a l’obertura al setembre curs 2020- 2021

Aquest document es basa en els valors de:
– Seguretat per tal que el nostre centre educatiu sigui un espai on l’activitat educativa es pugui desenvolupar de manera segura i confortable.

– Salut, d’alumnat i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat.

– Equitat, per afavorir la presencialitat de tot l’alumnat, sense renunciar a la seguretat.

– Vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2020-2021, en coherència amb la realitat del nostre centre docent i del nostre entorn, seguint en tot cas les instruccions de l’Administració.

Aprovat per Consell Escolar en data 4 de setembre de 2020.

aules_covid